Dyslexie

10 oktober 2017
Het protocol dyslexie

In de afgelopen jaren is het protocol dyslexie op school ingevoerd. Wij willen de kinderen met lees- en spellingsproblemen zo goed mogelijk helpen. De school wil zo vroeg mogelijk de risicoleerlingen in beeld brengen middels verschillende signaleringstoetsen. Voor kinderen waarvan wij een vermoeden van dyslexie hebben, worden al vanaf groep 3 gegevens bijgehouden. Deze gegevens worden jaarlijks bijgewerkt, zodat wij in groep 8 kunnen aantonen wat er allemaal gedaan is. Bij deze gegevens zal vaak verwezen worden naar de groepsplannen waar de geboden hulp verder is uitgewerkt. Vervolgens kan er, wanneer de resultaten echt achterblijven, voor deze kinderen een onderzoek aangevraagd worden voor een dyslexieverklaring in het vergoede traject. Hierbij dient opgemerkt te worden dat voor de basisschool de mogelijkheden en voorwaarden steeds strenger worden. Deze verklaring is nodig om in het voortgezet onderwijs aangepaste begeleiding en meer tijd te krijgen. Willen ouders al eerder een dyslexieverklaring voor hun kind, dan verwijzen wij naar externe instanties zoals bijvoorbeeld Braams of Obalo. Deze trajecten worden dan veelal niet vergoed en komen voor eigen kosten. 
De vergoede zorg geldt voor leerlingen met ernstige enkelvoudige dyslexie. Dat wil zeggen dat er bij deze leerlingen naast dyslexie geen sprake is van andere (leer)stoornissen waardoor het beeld van dyslexie verstoord kan worden.
Wanneer ouders aanspraak willen maken op vergoeding van diagnostiek en behandeling bij ernstige dyslexie, moet de school het leerlingendossier leveren waarmee het vermoeden van dyslexie wordt onderbouwd. Voor actuele informatie kijkt u op: www.steunpuntdyslexie.nl