Handelingsgericht werken

10 oktober 2017
Handelings Gericht Werken (HGW)

Bij de kleuters volgen we de kinderen in hun ontwikkeling, naast het gebruik van pravoo, met behulp van didactische groepsoverzichten op gebied van taal en rekenen. Deze overzichten worden telkens gemaakt na het afsluiten van een thema.
Om de ontwikkeling van alle kinderen in groep 3 t/m 8 goed in beeld te hebben en tegemoet te komen aan hun onderwijsbehoeften maken we voor verschillende vakgebieden groepsplannen. Voor spelling, technisch lezen, begrijpend lezen en rekenen hebben wij deze groepsplannen. Het schooljaar wordt in 2 periodes verdeeld. In het groepsplan staat vermeld wat er de komende periode wordt aangeboden en welke instructiebehoefte de verschillende groepen leerlingen hebben. Halverwege deze twee periodes wordt nog eens kritisch gekeken of de informatie en de groepsindeling binnen de groepsplannen nog klopt en daar waar nodig aangepast. In de praktijk betekent dit, dat niet alle leerlingen dezelfde stof verwerken. In principe wordt hierbij uitgegaan van 3 niveaugroepen: een basisgroep, een groep die meer instructie afhankelijk is en een groep die extra uitdaging nodig heeft. De zorgleerling wordt opgenomen in het groepsplan en werkt nog aan eigen doelen vastgelegd in het Plan van Aanpak.
De essentie van een groepsplan is dat we niet achterom kijken en de gaten dichten, maar dat we juist vooruit kijken om gaten te voorkomen. Het gaat om de vraag: welke leerlingen hebben waarbij, welke “extra” ondersteuning nodig om tot een goed resultaat te komen?