Verwijdering en/of schorsing

11 oktober 2017
Op school en in de klas gelden regels. Deze regels worden aan het begin van het schooljaar met de leerlingen besproken en indien nodig herhaald, zodat de kinderen weten waar ze aan toe zijn. Houdt een kind zich niet aan de gedrags- en omgangsregels (ook niet na herhaaldelijk waarschuwen), dan zal het door de leerkracht ter verantwoording worden geroepen. In ernstige gevallen en bij herhaling zal contact worden opgenomen met de ouders. Indien er daarna nog geen verbetering op volgt, kan als opvoedingsmaatregel een schorsing plaatsvinden of kan er na overleg met de inspectie en met het bevoegd gezag zelfs sprake zijn van verwijdering van de school.
Schorsen is sinds 1 augustus 2014 onder voorwaarden mogelijk op grond van Artikel 40c WPO. Daarbij zijn scholen verplicht om schorsingen van langer dan een dag te melden bij de inspectie via het internet schooldossier (ISD). Het is ook in de wet opgenomen dat leerlingen voor maximaal één week (5 dagen) geschorst kunnen worden.
Wij gaan ervan uit dat een schorsing zo kort mogelijk duurt en dat we ervoor zorgen dat de voortgang van het onderwijsleerproces van de leerling is gewaarborgd.
Schorsingen worden via een speciaal formulier in het ISD gemeld.


Definitieve verwijdering van een school mag pas als:
• Het schoolbestuur, als bevoegd gezag, door de directeur op de hoogte is gebracht van de onhoudbare situatie.
• Het schoolbestuur heeft gesproken met de ouders / verzorgers, de betrokken leerkracht en de directie.
• Een andere school bereid is de leerling op te nemen.
• Na een periode van acht weken zonder succes een andere school niet is gevonden.
• Overleg met de inspectie heeft plaats gevonden.