Verwijdering, schorsing en fysiek ingrijpen

11 oktober 2017

Schorsing


Op school en in de klas gelden regels. Deze regels worden aan het begin van het schooljaar met de leerlingen besproken en indien nodig herhaald, zodat de kinderen weten waar ze aan toe zijn. Houdt een kind zich niet aan de gedrags- en omgangsregels (ook niet na herhaaldelijk waarschuwen), dan zal het door de leerkracht ter verantwoording worden geroepen. In ernstige gevallen en bij herhaling zal contact worden opgenomen met de ouders. Indien er daarna nog geen verbetering op volgt, kan als opvoedingsmaatregel een schorsing plaatsvinden of kan er na overleg met de inspectie en met het bevoegd gezag zelfs sprake zijn van verwijdering van de school.

Schorsen is sinds 1 augustus 2014 onder voorwaarden mogelijk op grond van Artikel 40c WPO. Daarbij zijn scholen verplicht om schorsingen van langer dan een dag te melden bij de inspectie via het internet schooldossier (ISD). Het is ook in de wet opgenomen dat leerlingen voor maximaal één week (5 dagen) geschorst kunnen worden.
Wij gaan ervan uit dat een schorsing zo kort mogelijk duurt en dat we ervoor zorgen dat de voortgang van het onderwijsleerproces van de leerling is gewaarborgd.
Schorsingen worden via een speciaal formulier in het ISD gemeld.


Verwijdering


Definitieve verwijdering van een school mag pas als:
• Het schoolbestuur, als bevoegd gezag, door de directeur op de hoogte is gebracht van de onhoudbare situatie.
• Het schoolbestuur heeft gesproken met de ouders / verzorgers, de betrokken leerkracht en de directie.
• Een andere school bereid is de leerling op te nemen.
• Na een periode van acht weken zonder succes een andere school niet is gevonden.
• Overleg met de inspectie heeft plaats gevonden.


Fysiek ingrijpen door medewerker school


In uitzonderlijke situaties kan het noodzakelijk zijn dat medewerkers van de school fysiek beperkend moeten handelen omdat er een onveilige situatie ontstaat voor de leerling zelf, voor medeleerlingen, personeelsleden of andere personen binnen de school. 

In een mijnplein-protocol zijn de voorwaarden, de regels en de afspraken hieromtrent vastgelegd. We realiseren ons dat een geheel kant-en-klaar plan in dergelijke situaties niet mogelijk is. Elke situatie is weer anders, ieder kind is anders en binnen die omstandigheden moet de professional een afweging maken op basis van kennis, ervaring en de afspraken uit dit protocol. 

Onder fysiek ingrijpen verstaan we: het vastpakken en -houden van een leerling en wanneer nodig het wegleiden van een leerling uit een situatie met behulp van vasthouden. Er is dan sprake van een onveilige situatie dat wil zeggen een situatie waarbij agressie en geweld aan de orde is of die, door het laten bestaan van de situatie, vrijwel zeker zal leiden tot agressie en geweld of gevoelens van acute onveiligheid bij anderen. 

Agressie en geweld zijn o.a. scheldpartijen, bedreigingen, vernederingen, pesten, slaan, schoppen, spugen en overrompeld worden. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen fysiek, psychisch en verbaal geweld. 

Fysiek ingrijpen is nooit een middel op zich. Er zijn altijd stappen aan voorafgegaan en er zullen altijd acties op volgen om soortgelijke situaties in de toekomst te voorkomen. Het protocol beschrijft dus tevens de afhandeling en evaluatie van het ingrijpen.