Doel en werkwijze in de Sallandse deelregio

08 oktober 2017
Inleiding
Binnen de wet Passend Onderwijs zijn scholen, door de zorgplicht, verantwoordelijk om elk kind een goede onderwijsplek te bieden. Bij voorkeur op de eigen school, eventueel met extra ondersteuning in de klas, op een andere reguliere school in de regio of in het speciaal (basis)onderwijs.
Er wordt hierbij gewerkt vanuit een kader, waarbinnen de leraar, IB-er, ouders/verzorgers, kind en externe partners constructief samenwerken.
Alle scholen in de gemeenten Raalte en Olst-Wijhe maken deel uit van het samenwerkings-verband Passend Onderwijs 23-05 Primair Onderwijs. Naast dit samenwerkingsverband zijn er nog 74 andere verbanden binnen het primair onderwijs in Nederland.
Binnen het grote SWV Passend Onderwijs 23-05 PO is afgesproken om het arrangeren en toedelen van extra ondersteuning zoveel mogelijk in de 6 deelregio’s (4 in Zwolle, 1 in Kampen en 1 in Salland) te laten plaatsvinden.
Hieronder wordt beschreven hoe dit binnen de Sallandse deelregio vorm en inhoud heeft.

Doel en werkwijze Sallandse deelregio
De missie van de Sallandse deelregio, binnen het samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 23-05, is gebaseerd op het motto: “Voor iedere leerling uit Salland is er onderwijs in Salland” en luidt als volgt:
Binnen de Sallandse deelregio werken leerkrachten, ib-ers, directeuren, bestuurders en vele andere professionals, in goed overleg met ouders/verzorgers aan één centrale opdracht:
“Het inrichten van een ondersteuningsstructuur waarbij elke leerling die ondersteuning krijgt die hij/zij nodig heeft om, thuisnabij, een ononderbroken ontwikkelingsproces te kunnen doorlopen.”
Elke school heeft op dit gebied haar eigen autonomie, maar zoekt om zich verder te versterken samenwerking met andere partners binnen en buiten de Sallandse deelregio.
Een ander uitgangspunt binnen onze visie op onderwijs is dat we accepteren dat leerlingen verschillen. De leerling staat centraal binnen ons onderwijs. De onderwijsbehoeften van de leerling vormen het startpunt voor het handelen van de leraar. Door handelingsgericht te werken worden onderwijsbehoeften en het handelen van de leraar op elkaar afgestemd. Hierbij wordt ook nadrukkelijk de stem van de leerling en de ouders/verzorgers gehoord.
De leraar is hierbij de belangrijkste schakel. Deze gaat uit van de mogelijkheden van de leerling. Ondersteuning is vooral gericht op het dagelijks handelen van de leraar en het primaire proces. Door zo te kijken en te werken worden ook de mogelijkheden en grenzen van Passend Onderwijs duidelijk. De Sallandse deelregio kan hierop anticiperen door bijv. gerichte ondersteuning te bieden of passende professionalisering aan te bieden.
Het uiteindelijke doel is het opvangen van zo veel mogelijk leerlingen in de reguliere basisschool. Met uitzondering van die leerlingen die een speciale onderwijsbehoefte hebben.
Voor deze leerlingen biedt het speciaal (basis) onderwijs een passende plek.
Uit het schoolondersteuningsprofiel (SOP) van de school blijkt waar de mogelijkheden en grenzen w.b. de ondersteuning binnen de school liggen.


Wanneer de vraag m.b.t. de onderwijsbehoefte van de leerling de mogelijkheden van de school overstijgt kan er een beroep worden gedaan op het Expertisecentrum Passend Onderwijs Salland (EPOS). Het EPOS organiseert via de “Commissie Arrangeren en Toedelen” (CAT) de toedeling van ‘zware’ ondersteuningsarrangementen. Bij ‘zware’ ondersteuning spreken we over arrangementen die intensief en langdurend of structureel zijn. Bij deze arrangementen wordt er gewerkt vanuit een “ontwikkelingsperspectief” waarin wordt verantwoord op welk niveau de leerling zal uitkomen. De CAT werkt volgens de principes van handelingsgericht werken, waarbij het accent ligt op het komen tot passende arrangementen. Onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling en de handelingsverlegenheid van de school worden door de CAT besproken, gewogen en afgezet tegen het schoolondersteuningsprofiel (SOP) van de betreffende school. Het EPOS organiseert vervolgens begeleiding en ondersteuning, in de vorm van een arrangement binnen of voor de school. Hierbij wordt beschikbare expertise (o.a. Team Jonge Kind, collegiale consulenten en Ambulant Begeleiders) ingezet. Wanneer duidelijk wordt dat een leerling beter op zijn plek is binnen het speciaal (basis) onderwijs verzoekt de CAT het samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 23-05 een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal (basis) onderwijs af te geven.
De toedeling van ‘lichte’ ondersteuningsarrangementen gaat rechtstreeks via het EPOS.
Bij ‘lichte’ ondersteuning gaan we uit van arrangementen die licht curatief en/of van korte duur zijn.

Binnen de Sallandse deelregio wordt gewerkt met transparante procedures en vanuit een heldere communicatie. De lijnen zijn kort en er is zo weinig mogelijk bureaucratie.
Verder zijn er duidelijke afspraken gemaakt met de scholen hoe ouders/verzorgers betrokken worden bij het vinden van de juiste ondersteuning voor hun kind. Iedere school heeft een eigen schoolondersteuningsteam (SOT). Bij de bespreking over hun kind worden ouders/verzorgers als gesprekspartner betrokken.
Het vaststellen van het gewenste arrangement en de uitvoering ervan vindt zo veel mogelijk op schoolniveau plaats, in constructieve samenwerking met ouders/verzorgers, orthopedagoog en betrokken ketenpartners: één kind, één plan.
Het “groeidocument arrangeren” is tijdens dit proces het centrale document. Bij de bespreking binnen het schoolondersteuningsteam vormt dit groeidocument de gespreksleidraad.

Mijn kind heeft misschien extra ondersteuning nodig. Wat te doen?

Als uw kind al onderwijs volgt op een basisschool:
> De school of ouders/verzorgers constateren dat mogelijk extra ondersteuning nodig is.
> De school organiseert overleg met het schoolondersteuningsteam. Ouders/verzorgers worden hierbij uitgenodigd en denken mee over mogelijkheden. Ook zijn zonodig andere relevante betrokkenen uitgenodigd.
> De school bekijkt of de benodigde extra ondersteuning in de eigen school te regelen is.
> Lukt dit niet dan zoekt de school samen met ouders/verzorgers naar een andere geschikte school.
> Om dit goed te bespreken en te organiseren, vraagt de school een bespreking aan binnen de CAT. Ouders/verzorgers kunnen overigens ook zelf een overleg bij het EPOS of de CAT aanvragen.
> Uit dit overleg binnen de CAT volgt een besluit over de toedeling van een arrangement of een advies w.b. de toelating tot de meest geschikte school. Soms is dit een andere basisschool. Vaak een speciale (basis) school.
> Het samenwerkingsverband ondersteunt ouders/verzorgers zonodig bij de keuze van en kennismaking op de andere school.