Passend onderwijs

08 oktober 2017
Passend Onderwijs
Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet en de schoolbesturen willen dat zoveel mogelijk kinderen naar een reguliere school kunnen gaan. Een belangrijk uitgangspunt van passend onderwijs is om de leerlingen zo veel mogelijk binnen de (reguliere) school te ondersteunen met passend en kwalitatief goed onderwijs.

Indien uw kind extra ondersteuning nodig heeft of een specifieke onderwijsbehoefte, zal de leerkracht in eerste instantie vanuit eigen deskundigheid en die van directe collega’s proberen tot een oplossing te komen. Blijkt de ondersteuningsvraag toch complexer dan wordt de samenwerking in de wijk gezocht of volgt de specifieke schoolbestuurlijke ondersteuningsroute. Indien nodig wordt daarbij de hulp van het samenwerkingsverband ingeroepen. Onze school is aangesloten bij het SWV-Hanzeland (nu nog te vinden via https://www.2305po.nl) 
Kinderen die het echt nodig hebben kunnen naar het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs.

Wettelijke invoering passend onderwijs
Scholen hebben vanaf 1 augustus 2014 zorgplicht door de wettelijke invoering van passend onderwijs. Dat betekent dat scholen elk kind een passende onderwijsplek moeten bieden. Het betekent niet dat de school alle kinderen moet aannemen. Uw kind kan worden ingeschreven op de school waar u uw kind aanmeldt, eventueel met extra ondersteuning, of op een andere school in het regulier of speciaal onderwijs. Ouders worden hier nauw bij betrokken en scholen moeten daarbij goed samenwerken. 

Ouders die te maken krijgen met passend onderwijs (extra ondersteuning of verwijzing naar gespecialiseerd onderwijs) kunnen ook contact opnemen met het steunpunt voor ouders en jeugdigen. Een medewerker van het steunpunt kan een luisterend oor zijn, maar kan ouders ook ondersteunen in de ‘route van passend onderwijs’. Het steunpunt bereikbaar is van maandag t/m donderdag op alle ochtenden bereikbaar: steunpunt@2305po.nl