O U D E R R A A D; de verbinding tussen ouders en school 

                                                                                       

Waarom is er een Ouderraad op een school?
De Ouderraad (OR) vertegenwoordigt de ouders en behartigt daarmee de belangen van de kinderen. De Ouderraad (OR) wil en kan de verbinding zijn tussen de ouders en verzorgers van de leerlingen en de school. Daarom treedt de OR namens de ouders en verzorgers op als sparringpartner en klankbord van de Medezeggenschapsraad (MR).

De Ouderraad (OR) wordt vertegenwoordigt door een 8 tot 12-tal personen waarbij het van belang is dat zowel de bovenbouw als de onderbouw goed vertegenwoordigd is. Dit zodat alle ouders en verzorgers makkelijk een ingang hebben om een vraag te kunnen stellen of een constatering te kunnen doorgeven.

Verder worden constateringen van de OR-vertegenwoordigers zelf ook met elkaar gedeeld. Ook is er ook altijd een leerkracht aangesloten zodat de verbinding met de leerkrachten persoonlijk en direct geborgd is. In het schooljaar 2020/2021 is dit Leonie Koek (leerkracht groep 5 en 6).

Wat doet de Ouderraad (OR) voor mijn kind / kinderen en voor mij als ouder of verzorger?

In het schooljaar 2020 / 2021 zijn dit jouw aanspreekpunten als ouders en verzorgers:


Bijeenkomsten
De ouderraad vergadert ca. 6 maal per jaar.  Bij deze vergadering is een vaste leerkracht aanwezig en gedeeltelijk een directielid. De vergaderingen van de Ouderraad zijn openbaar.
Wilt u iets inbrengen voor een vergadering, meld het dan bij één van de leden.

De vergaderdata voor het schooljaar 2020/2021 zijn:

Notulen
De notulen van de vergaderingen van de ouderraad zijn voor iedereen toegankelijk. Klik hier voor de notulen van 20-04-2021.

 

Hoe kun je een vraag of constatering bij de Ouderraad melden of  je aanmelden voor bijvoorbeeld brigadieren of meehelpen met de voorbereidingen van een specifieke activiteit?


Ouderbijdrage
Om activiteiten t.b.v. de kinderen te kunnen organiseren en daarvan de kosten te kunnen dekken, is een financiële bijdrage van elk kind nodig. Deze bijdrage is vrijwillig, maar het is natuurlijk van belang dat uw kind aan extra activiteiten kan deelnemen. Het bedrag is door de ouders samen vastgesteld door een voorstel te accepteren via de nieuwbrief in het najaar 2020. Het voorstel is het bedrag vast te stellen op €17,50 (gelijk aan het schoojaar 2019/2020) en wordt geïnd via de automatische incasso. Dit zal plaatsvinden in de week van 8 februari 2021.
Voor een kind dat na de kerstvakantie instroomt geldt de helft van de bijdrage. In najaar 2021 wordt de ouderbijdrage vastgesteld voor het schooljaar 2021/2022.


Financieel jaarverslag
De inkomsten en uitgaven van de OR zijn uiteraard voor iedereen inzichtelijk door middel van het financieel jaarverslag. Elk jaar worden de financien gecontroleerd door 2 ouders welke niet in de OR deelnemen.

Nog even dit
Geef uw mening over alles wat met de ouderraad te maken heeft of waarvan u denkt dat de ouderraad er wat mee kan.
Suggesties, opmerkingen, aandachtspunten, kritiek (bij voorkeur gefundeerd), alles is welkom. Mail de Ouderraad gerust: 
or.gerardusmajella@mijnplein.nl 


Meer informatie
FIeneke Kakkenberg - Groenewoud (voorzitter); Wendy Volkerink (secretaris); Renate Kleen (penningmeester);  Roniek van de Vondervoort; Angela Wissink; Monique Blankenvoorde; Linda Strijdveen; Wendy Schrijver; Annemarie Haarman; Leonie Koek (teamlid)