De medezeggenschapsraad (MR)

1. Wat doet de medezeggenschapsraad?
Het geeft ouders en leerkrachten de mogelijkheid mee te praten en mee te beslissen over de gang van zaken op school:
- De medezeggenschapsraad (MR) denkt positief kritisch mee met het beleid en de besluitvorming binnen de school;
- De MR heeft ten aanzien van een groot aantal onderwerpen advies- en instemmingsbevoegdheden;
- De MR denkt mee met de schoolleiding, neemt een standpunt in en geeft (gevraagd en ongevraagd) advies;
- In de MR zijn zowel personeelsleden als ouders vertegenwoordigd.


2. Instemming- en adviesrecht
De MR heeft o.a. instemmingsrecht bij de volgende zaken:
- Verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school;
- Het schoolplan, dan wel het leerplan of het zorgplan;
- Het schoolreglement;
- Beleid ten aanzien van veiligheid, gezondheid en welzijn.

De MR heeft o.a. adviesrecht bij de volgende zaken:
- Beleid ten aanzien van aanstelling en ontslag;

- De taakverdeling binnen de schoolleiding;
- Het vakantierooster;
- Nieuwbouw, belangrijke verbouwingen of onderhoud van de school.

Voor sommige zaken bestaat er ook nog verschil tussen de oudergeleding en de teamleden:

De oudergeleding heeft instemmingsbevoegdheid over zaken die leerlingen aangaan, zoals:
- verandering van de grondstelling van de school;
- vaststelling van de schoolgids;
- vaststelling van de onderwijstijd;
- de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de tussenschoolse opvang.


Van de teamleden kun je in het algemeen zeggen dat zij instemmingsbevoegdheden hebbn over die zaken, die het personeel aangaan, zoals:
- de samenstelling van de formatie;
- taakverdeling en beleid ten aanzien van nascholing van het team.

3. Wie zijn wij?

Kim Jacobs

Davy Broekhof

 
      


Jorien Strijdveen
 
  
Ouders:
- Kim Jacobs
- Davy Broeklhof  (voorzitter)
- Carolien Eilert

 
Leerkrachten:
- Martin Hondeveld
- Hubertien |Kappert
- Wendy Klein Koerkmap


 
4. Vaste en wisselende agendapunten
In de MR-vergaderingen bespreken we een aantal vaste thema's zoals:
- het jaarplan;

- het formatieplan;
- het vakantierooster;
- de begroting;
- evalueren van nieuwe en bestaande procedures.

Enkele voorbeelden van wisselende onderwerpen die het afgelopen jaar besproken zijn:
- de identiteit van de school;
- Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Dit betreft Arbo en veiligheid;
- Vragenlijst WMK-PO (Werken Met Kwaliteitskaarten - Primair Onderwijs);
- het schoolplan 2015-2019;
- de 40-urige werkweek / continurooster  (naar aanleiding van de nieuwe CAO voor Primair Onderwijs)

Enkele wisselende onderwerpen ie dit jaar op de agenda staan:
- de ontwikkeling van een brede school (integratie KDV, peuterspeelzaal en  BSO)
- krimp van de schoolorganisatie (combinatieklassen?);
- de 40-urige werkweek / continurooster (het vijf-gelijke-dagen-model?);
- beleid tussenschoolse opvang (overblijven)

5. Wat kunnen we voor elkaar betekenen?
Wat kan de MR voor u als ouders betekenen? (de vergaderingen zijn openbaar)
- via de MR kunnen ouders meepraten over het beleid van de school;
- mogelijkheid om vragen/opmerkingen neer te leggen bij de directie;
- ondersteuning bij klachten of conflicten (vertrouwenspersoon ouders: Irma Middelkamp)

Wat kunnen ouders betekenen voor de MR?
- laat ons weten wat er leeft!
- met jullie hulp kunnen we samen bijdragen aan een goede school voor onze kinderen.

6. Contact
De notulen van de vergadering zijn hieronder te downloaden.
Voor vragen, opmerkingen of aanvullende informatie voor de MR, neem contact met ons op:
- bellen / aanspreken
- mailen naar leden van de MR of naar mr.gerardusmajella@mijnplein.nl

- via leerkrachten
- postvakje in de lerarenkamer


Op dit moment is de Gerardus Majellaschool niet vertegenwoordigd in de GMR. Wij zijn nog op zoek naar een kandidaat ouder.  

Klik hier voor het jaarverslag 2017-2018
Klik voor het jaarverslag 2016-2017
Klik op de datum voor de juiste notulen.

Notulen 2018-2019

23-04-2019
27-02-2019
08-01-2019
29-11-2018
31-10-2018
18-09-2018