Op deze pagina willen wij u op de hoogte houden van ons kwaliteitsbeleid. Kwaliteit heeft voortdurend onze aandacht. Doen we de goede dingen en doen we die goede dingen goed?
Om onze kwaliteit in beeld te brengen maken we gebruik van het instrument "Werken Met Kwaliteitskaarten"  (WMK) van Cees Bos. De kaarten en vragenlijsten, die voor u als ouder/belangstellende interessant zijn, zullen we hier publiceren.

Vragenlijsten
In 2017 hebben we de vragenlijst 'Sociale veiligheid' naar ouders uitgezet.Naar aanleiding van de resultaten en na bespreking met de MR hebben we een verdiepende vragenlijst uitgezet om beter te weten te komen waar mogelijk verbeteringen aangebracht kunnen worden. Ook deze resultaten zijn weer met de MR besproken en hebben vooral geresulteerd in een nog betere informatie- en communicatiestructuur. Hierbij moet wel opgemerkt worden, dat niet altijd alles bespreekbaar is. Dan moeten we dat overlaten aan de professionals.

In januari 2015 hebben ouders de oudervragenlijst ingevuld. Er zijn 55 ouders geweest, die hem ingevuld hebben. Dit is een percentage van 56%. Dit is goed en dat vinden we fijn. Hoe meer mensen er mee doen, des te betrouwbaarder zijn de resultaten.
De vragenlijst bestaat uit 13 aandachtsgebieden.(= beleidsterreinen)
Hieronder gaan we in op de uitslag en de actiepunten, die daaruit naar voren komen. Als een item onder de 3 scoort is dat voor ons een signaal om te kijken of we hier wat mee gaan doen.
Als de deviatie (= het verschil tussen de hoogste en laagste score) hoog is (groter dan 0,60) kan dit een bespreekpunt zijn.

Kwaliteitszorg
Als school zijn we continu bezig onze kwaliteit te verbeteren. Toch is het voor ouders niet altijd duidelijk waar we aan werken en hoe we die verbeterpunten zichtbaar maken.
Vaste documenten zijn natuurlijk het schoolplan, het jaarplan, het jaarverslag, de schoolgids en de nieuwsbrief.
Volgend jaar zullen we explicieter moeten communiceren over onze verbeteractiviteiten en de resultaten daarvan.

Aanbod
U heeft aangegeven dat er op school te weinig aandacht wordt besteed aan andere culturen. Ook de leerkrachten (die eenzelfde soort vragenlijst hebben ingevuld) kwamen tot deze constatering. Afgesproken is dat we dit structureel op gaan nemen in ons thematisch onderwijs. (= topondernemers)

Tijd
De twee items over huiswerk zijn niet goed geformuleerd en bleken daardoor moeilijk te scoren. We hebben de indruk dat u het huiswerk niet te veel en ook niet te weinig vindt.

Pedagogisch Handelen, didactisch handelen, afstemming, actieve en zelfstandige rol van de leerlingen en het schoolklimaat scoren allemaal ruim voldoende tot goed.

Zorg en begeleiding
Een aandachtspunt voor de leerkrachten is het adviseren met betrekking tot de hulp, die je als ouder kunt geven.

De vragenlijsten zijn ook in de medezeggenschapsraad besproken.