Medezeggenschapsraad


De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit 6 leden die allen zijn gekozen. De MR geeft de directie van de school gevraagd en ongevraagd advies over zaken die op school spelen. Daarnaast heeft de directie op een aantal beleidsterreinen toestemming van de MR nodig om de plannen te kunnen uitvoeren. Deze bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in de Wet op de Medezeggenschapsraden Scholen.

De MR van de Gerardus Majellaschool wil op positief kritische wijze een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de school en het onderwijs. En wil vanuit een actieve houding meedenken en stimuleren.

Onze school valt - samen met andere scholen - onder het bestuur van mijnplein. Daarom is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). In deze GMR komen zaken aan de orde die alle scholen betreffen. Ook in de GMR is onze school vertegenwoordigd.

Leden MR

Ouders: Rianne Koopman (voorzitter), Karin Besten (secretaris) en Rielle Nij Bijvank
Team: Gemma Terhorst, Sandra Offerman en Hubertien Kappert

Lid GMR

Kim Guldemond

Contact

Voor vragen, opmerkingen of aanvullende informatie over de MR, spreek één van de leden gerust aan of neem contact op via mr.gerardusmajella@mijnplein.nl. 

Jaarverslag

Het jaarverslag van 2022-2023 vind je hier.