Veilig van en naar school

08 oktober 2017

Oversteken na schooltijd
Na schooltijd staan altijd een tweetal brigadiers klaar om uw kind veilig naar de overkant van de Van Dongenstraat te brengen. Per toerbeurt is er een leerling uit groep 8, die helpt met brigadieren.
Het is in dit kader heel belangrijk dat er goede afspraken gemaakt worden, waar niet alleen kinderen, maar ook volwassenen zich aan moeten houden!
De brigadiers vragen uw aandacht voor het volgende:

REGELS VOOR HET OVERSTEKEN:

- Als de school uitgaat moet iedereen zorgen voor een vrije doorgang, dus achter de gele lijn en zo ver mogelijk aan de kant, maar wel binnen de poort.
- Bij het oversteken blijft iedereen achter de poort tot er is gefloten. Ook de ouders die links- of rechtsaf slaan!
- Kinderen, die met de fiets linksaf slaan richting Parabool, mogen niet fietsen links van de weg!
- Kinderen ( en ouders), die rechtsaf slaan richting Bruggeman, mogen pas gaan fietsen als er is gefloten.
- Als er een groep terugkomt van bijvoorbeeld gym, probeer dan zoveel mogelijk ruimte te maken, zodat de kinderen (met fiets) naar binnen kunnen.
- Ook ouders en leerkrachten dienen zich aan de regels te houden, dus niet oversteken voor er is gefloten en niet naast de oversteekplaats oversteken.
- Fietsers, die aan de overkant van de straat staan te wachten, moeten op de stoep blijven (met fiets!) en zich zo opstellen dat de overstekende kinderen hun weg over de stoep kunnen vervolgen!

Wist u…….
dat de brigadiers een speciale opleiding voor verkeersbrigadier hebben gevolgd?
…dat zij voor deze taak een aanstelling van de gemeente hebben gekregen?
…dat weggebruikers die de brigadiers negeren strafbaar zijn?
…dat zij hiervoor zelfs een bekeuring kunnen verwachten?
…dat zij dit werk doen in het belang van uw en onze kinderen!


Parkeren bij de school
Wilt u niet parkeren aan de schoolzijde, maar op de parkeerstrook voor en naast het Kulturhus (de Parabool) of in de Langerhorstweg. Wilt u er tevens rekening mee houden, dat aanwonenden hun oprit of uitgang (hekje) kunnen blijven gebruiken?
Bij voorbaat onze dank voor uw medewerking.

Vervoer van kinderen naar activiteiten
Voor ons als school is het belangrijk vast te stellen, welke regels we willen hanteren, want er bestaat een verschil tussen wat wettelijk moet en wat volgens ons gezonde verstand veilig is.
Als wij ouders vragen om kinderen te vervoeren naar bepaalde activiteiten, gelden de volgende regels:
- naast de bestuurder
o in de gordels, in een kinderzitje of op een zitverhoging
o 12 jaar en ouder in de gordels
o 11 jaar en groter dan 1.50 m, in de gordels
o Bij aanwezigheid van een airbag: alleen kinderen vanaf 12 jaar!

- op de achterbank
o in de gordels, zo mogelijk in een kinderzitje of op een zitverhoging
U kunt dus nooit meer kinderen meenemen, dan er gordels in de auto zitten. Zitten de kinderen niet op een zitverhoging, dan gebruikt u de gordel als heupgordel, het schuine gedeelte gaat dan achter de rug langs. Dit hoeft niet bij 12-jarigen en 11-jarigen groter dan 1.50 m.
Een inzittendenverzekering is noodzakelijk i.v.m. de verantwoordelijkheid van de bestuurder. Wanneer u kindersloten heeft, worden deze natuurlijk gebruikt.
We hopen, dat we ondanks deze noodzakelijke veiligheidsregels, voldoende ouders bereid vinden om de kinderen naar bepaalde activiteiten te brengen!

Schoolongevallenverzekering

mijnplein heeft voor alle leerlingen een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering biedt dekking voor de gevolgen van ongevallen in en om de school of tijdens andere activiteiten in schoolverband zoals schoolreis, sportdag, excursie of schoolkamp. De dekking is niet alleen van toepassing op leerlingen, maar geldt voor iedereen die betrokken is bij het onderwijs zoals vrijwilligers, gastsprekers, stagiaires, etc.

Schade als gevolg van agressie en geweld en schade aan materiële zaken zoals brillen, beugels, kleding en fietsen zijn niet meeverzekerd. Geneeskundige en tandheelkundige kosten worden bovendien tot maximum bedragen vergoed wanneer de eigen ziektekostenverzekering van de gedupeerde de kosten niet of niet volledig voor haar rekening neemt. Het beschikbaar stellen van een auto bij schoolactiviteiten geschiedt op eigen risico.

Voor leerlingen is er tevens een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten, maar hier is sprake van een secundaire dekking. Dit wil zeggen dat wanneer een leerling schade veroorzaakt tijdens schooltijd (bijvoorbeeld een bal door de ruit van de buurman), deze schade in eerste instantie geclaimd moet worden op de particuliere aansprakelijkheidsverzekering van de betreffende ouders/verzorgers.

Indien een aansprakelijke ouder kan aantonen geen verzekering te hebben en de schade niet zelf kan voldoen, kan de schade alsnog verhaald worden op de aansprakelijkheidsverzekering van de school.

Een schademelding dient zo spoedig mogelijk (uiterlijk binnen 48 uur) na het voorval bij de verzekeraar te worden aangemeld via een daarvoor bestemd schadeformulier. De verzekeraar zal daarna voor afhandeling van de schadeclaim zorgdragen.