Doubleren of juist versnellen

10 oktober 2017
Schoolloopbaan

In de kleutergroep wordt er in oktober/november en februari tijdens de 15-min.-gesprekken een mondeling verslag gedaan van de ontwikkeling van uw kind. Afhankelijk van deze ontwikkeling wordt bekeken hoe uw kind de kleuterperiode doorloopt. Wanneer de ontwikkeling op twee of meer gebieden te wensen over laat, zal school een verlengde kleuterperiode adviseren. In principe stromen alle “herfst” leerlingen (okt-nov-dec-leerlingen) in groep 1 in. Aan het eind van dit 1e jaar stromen zij door naar groep 2. Afhankelijk van de ontwikkeling wordt bepaald of het kind al toe is om op het niveau van een groep 2 leerling mee te doen. We maken hiervoor gebruik van een beslissingenblad en het pravoo volgsysteem. We kiezen ervoor de ontwikkeling van deze leerlingen te volgen om in de tweede helft van groep 2 een juiste afweging te kunnen maken. Als uitgangspunt blijven deze "herfst" leerlingen in groep 2. Doorstroom is alleen mogelijk wanneer de leerkracht voldoende kansen ziet voor het kind in groep 3. Het bovenstaande gebeurt in nauw overleg met de betrokken ouders.

Het komt voor dat de ontwikkeling van een kind op meerdere gebieden in een later stadium stagneert en dat een kind gebaat is bij meer onderwijstijd. In zo’n geval adviseren wij ouders te overwegen hun zoon of dochter een extra jaar te gunnen. Bij deze overweging kijken we zowel naar de ontwikkeling op leergebieden als naar de sociaal-emotionele ontwikkeling. Het kind moet in balans zijn, dus goed in zijn vel zitten om zich te kunnen ontwikkelen.
Een advies komt weloverwogen tot stand in overleg met leerkrachten en de intern begeleider. Het streven is om vroegtijdig te signaleren en deze kinderen in de onderbouw dat extra jaar te gunnen, waardoor vooral de basis wordt verbreed en verdiept.
Enkele kinderen ontwikkelen zich sneller dan hun groepsgenoten. Voor deze kinderen is het mogelijk om in de groep extra uitgedaagd te worden met materialen op hun niveau. Een enkele keer blijkt dat dit niet voldoende is. Wanneer een leerling in zijn ontwikkeling ver boven het niveau van de groep uitstijgt en sociaal-emotioneel ook geen aansluiting vindt bij de andere leerlingen, is het mogelijk om versneld door te stromen naar een volgende groep. In dit proces worden de ouders altijd betrokken en samen met hen wordt een weloverwogen beslissing genomen.