Specifieke onderwijsbehoeften

10 oktober 2017

 

Kinderen met extra ondersteuningsbehoeften 
In het kader van de zorgverbreding maakt onze school gebruik van het Expertisecentrum Passend Onderwijs Salland (EPOS). Het doel van het expertisecentrum is een zodanige leerlingenzorg te realiseren, dat kinderen met bepaalde problemen zoveel mogelijk binnen het basisonderwijs opgevangen kunnen worden.
Hieruit is ook de taak van intern begeleider (IB-er) ontstaan. Op onze school is Marjolein Timmer de IB-er. De IB-er coördineert de leerlingenzorg en voert leerlingen- en groepsbesprekingen. Hij voert gesprekken met leerkrachten en ondersteunt ze bij het opstellen van hulp- en groepsplannen. Extra begeleiding vindt zoveel mogelijk in de groepen plaats en wordt hoofdzakelijk door de groepsleerkracht(en) gegeven. De IB-er functioneert daarin als coach en coördinator. 
In een groepsbespreking worden speciale onderwijsbehoeften besproken. Vanuit zo'n bespreking komen suggesties naar voren voor een mogelijke aanpak. Hierbij wordt vooral gekeken naar de onderwijsbehoeften van de leerling. De bevindingen worden in het groepsplan meegenomen.
Indien de ontwikkeling van een kind stagneert, bestaat de mogelijkheid om een jaar langer in dezelfde groep te blijven, waar nodig met een aangepast programma.
N.a.v. een bespreking kan de IB-er ervoor kiezen om een zorgleerling uitgebreider te bespreken met de leerlingbegeleider (orthopedagoog) verbonden aan de school. Hier wordt de problematiek van de leerling nogmaals besproken en wordt bekeken welke zorg de desbetreffende leerling nodig heeft. Vanuit de consultatie met de orthopedagoog is het ook mogelijk dat de leerling voor nader onderzoek in aanmerking komt. Dit gebeurt natuurlijk in goed overleg met de ouders.
In dit kader zijn er ook contacten met de jeugdverpleegkundige van de GGD.
Met de GGD kan op advies c.q. verzoek van leerkrachten of ouders altijd een afspraak worden gemaakt. De jeugdverpleegkundige kan naar aanleiding van dit contact dan tips en adviezen geven richting school in overleg en met goedvinden van de ouders.