Langdurig zieke leerlingen

11 oktober 2017
Ondersteuning van zieke leerlingen

Als een leerling door ziekte langere tijd niet naar school kan komen of regelmatig afwezig is, bekijken we samen met zijn ouders of verzorgers hoe we het onderwijs toch kunnen
voortzetten. We gaan op zoek naar een onderwijsprogramma dat is aangepast aan de
mogelijkheden en behoeften van de zieke leerling.
Het continueren van het onderwijs, aangepast aan de persoonlijke situatie van de leerling, is belangrijk om leerachterstanden zoveel mogelijk te voorkomen en sociale contacten met medeleerlingen in stand te houden.
Inden nodig doet de school voor advies en begeleiding een beroep op een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen. Deze consulenten zijn werkzaam bij een onderwijsadviesbureau en bij een educatieve voorziening van een universitair medisch centrum.