Kanjertraining

17 oktober 2017

De Kanjertraining

Bij ons op school gebruiken we de kanjertraining om de kinderen sociaal en emotioneel te volgen. Het belangrijkste doel hierbij is dat ieder kind positief over zichzelf en anderen leert denken. Als gevolg hiervan ervaren kinderen minder stress, wat ook op langere termijn merkbaar is. Ook komt het de concentratie ten goede wat weer leidt tot betere leerresultaten.
Dit is te verklaren door: de Kanjertraining geeft kinderen handvatten in sociale situaties en daardoor komt tijd en energie vrij. Binnen de Kanjertraining worden kinderen geconfronteerd met de gevolgen van hun gedrag. Deze informatie krijgen zij van klasgenoten en indien nodig van de leerkrachten.

Het principe van de Kanjertraining bestaat uit het bewust worden van vier soorten van gedrag. Hiervoor maken we gebruik van vier typetjes die worden aangeduid met behulp van vier kleuren petten. Hierbij moet opgemerkt worden dat niet het kind zelf als een typetje of pet-kleur wordt weggezet maar dat het altijd gaat om het gedrag dat een kind in een bepaalde situatie laat zien.

Pestvogel (zwarte pet)
Uitdager, bazig, hork en pester.
De pestvogel denkt goed over zichzelf, maar niet goed over een ander.

Aapgedrag (rode pet)
Grapjurk, uitslover, meeloper, aansteller en malloot.
De aap denkt niet goed over zichzelf, maar ook niet goed over een ander.

Konijngedrag (gele pet)
Te bang, vermijdend, faalangstig en stil.
Het konijn denkt niet goed over zichzelf, maar wel goed over een ander.

Tijgergedrag (witte pet)
Zichzelf zijn, gewoon, normaal, betrouwbaar en aanspreekbaar op gedrag.
De tijger denkt goed over zichzelf, maar ook goed over een ander.

Binnen de kanjertraining staan vijf afspraken centraal:
• We vertrouwen elkaar
• We helpen elkaar
• Niemand speelt de baas
• Niemand lacht uit
• Niemand doet zielig

De basis voor de Kanjertraining bestaat uit een aantal boeken waarin allerlei sociale situaties naar voren komen. De hoofdpersoon is Max die voor de onderbouw allerlei situaties beleeft in de dierenwereld en in de bovenbouw zijn het de avonturen die hij beleeft met een zwerver.
Groep 1 en 2: Max en het dorpje
Groep 3: Max en de vogel
Groep 4: Max en de klas
Groep 5 t/m 8: Max en de zwerver

Naast de boeken wordt er veel gebruik gemaakt van spel om te oefenen met samenwerken, omgaan met verliezen en winnen en verwerken van teleurstellingen en het geven en krijgen van vertrouwen. Daarnaast worden er met behulp van rollenspellen allerlei situaties uitgespeelt waarbij luisteren, gevoelens en omgangsvormen een grote rol spelen.

De interventies en onderwerpen van de lessen zijn:
• Jezelf voorstellen
• Iets aardigs zeggen
• Over gevoelens
• Nee durven/leren zeggen
• Vragen stellen en antwoord geven
• Luisteren en samenwerken
• Vriendschappen
• Kritiek geven en ontvangen
• Vertel/geef niet altijd je mening
• Hoe belangrijk ben jezelf?
• Plagen en pesten

In de bovenbouw komen daar nog onderwerpen bij als:
• Sociale media
• Pubertijd
• Meidenvenijn

Op school volgen we de kinderen door twee keer per jaar een vragenlijst in te vullen over het sociaal emotioneel gedrag van elk kind. In de onderbouw wordt dit gedaan aan de hand van observaties door de leerkracht die daarna de vragenlijst invult. In de bovenbouw vullen zowel de kinderen als de leerkrachten een vragenlijst in. Deze lijsten worden naast elkaar gelegd en met het kind besproken wanneer er opvallende verschillen naar voren komen.
Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van een sociogram waarin zichtbaar wordt met wie een kind wel of niet omgaat in de groep. Hierbij moet het voor de kinderen duidelijk zijn dat je niet met iedereen beste vrienden kan zijn of hoeft te zijn. Hierbij maken wij onderscheid in: beste vrienden, vrienden en klasgenoten. Hierbij leren we de kinderen dat je met iedereen op een positieve manier om moet gaan, maar dat dit niet met iedereen even intensief hoeft te zijn.
Tot slot nemen we ook één keer per jaar de sociale veiligheidslijst af bij de kinderen in de bovenbouw. Hierbij geven zij aan, aan de hand van een vragenlijst, hoe zij de veiligheid op school ervaren. Dit is een wettelijke verplichting en de vragenlijst van de kanjertraining is hiervoor ook wettelijk goedgekeurd.

Bovenstaande geldt natuurlijk niet alleen in de schoolsituatie maar ook in de thuissituatie of bij de club. Dit betekent dat wij het als school niet alleen kunnen maar dat wij uw hulp als ouders hierbij voortdurend nodig hebben. Wij hopen dat wij met een goede samenwerking, hier bij ons op school en in de thuissituatie, een goede sociaal emotionele en bovenal voor iedereen, veilige situatie kunnen creëren.

Iedereen wil toch een Kanjer zijn!

Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben dan zijn wij altijd bereid een toelichting hierop te geven. Graag horen wij dan van u.
Er is ook een informatieboekje voor ouders beschikbaar met betrekking tot de Kanjertraining. Mocht u dat willen, dan kunt u dit lenen bij school of zelf aanschaffen is natuurlijk ook mogelijk.

Hiernaast vindt u op de website ook het protocol de veilige school.