De ouderraad

20 juni 2017

 

OUDERRAAD (OR)
De doelstelling van de ouderraad is de samenwerking tussen de ouders en de school te bevorderen. De OR tracht dit doel te bereiken door o.a. schriftelijke informatie, jaarvergadering, instellen van werkgroepen en het organiseren van activiteiten.
Ook komt het wel eens voor dat (nieuwe) ouders met hun vragen of problemen niet goed weten hoe ermee om te gaan. Hiervoor kunt u bij de medezeggenschapsraad terecht. Natuurlijk kunt u ook contact met ons opnemen. Wij zullen deze onderwerpen dan doorspelen naar de medezeggenschapsraad.

De OR streeft ernaar om gezamenlijk na te denken over alles wat de ouders bezig houdt!
De OR ervaart het als zeer positief, als ouders met ons willen méédenken, zodat ook de OR goed geïnformeerd blijft over alle zaken die op school spelen. Zo kan iedereen de vruchten plukken van een optimale samenwerking!

Samenstelling ouderraad
Actuele informatie en de nieuwe samenstelling van de ouderraad en de functieverdeling kunt u terugvinden op de website van de school.
Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste ouders, die onze ouderraad willen komen versterken! Aanmelden kan natuurlijk bij een van onze leden.

Ouderbijdrage
De ouderbijdrage voor het nieuwe schooljaar bedraagt € 17,50 per kind. Deze bijdrage is vrijwillig. Elk kind kan dus meedoen aan activiteiten, die gefinancierd worden uit de ouderbijdrage. 
Het geld van de ouderbijdragen wordt o.a. gebruikt voor het Sinterklaasfeest, Kerstmis, sportactiviteiten en een bijdrage aan de schoolreis en het kamp. Begin oktober zal deze bijdrage geïnd worden via de automatische incasso.

Informatieavonden
Tijdens de informatieavonden krijgt de ouderraad de gelegenheid zich te presenteren en te laten zien waar zij zich mee bezig houdt.

Bijeenkomsten
De ouderraad komt ca 9 keer per jaar bijeen. Een afgevaardigde van het team, dit jaar Roswitha Kieftenbeld, is daarbij aanwezig. Onze vergaderingen zijn openbaar. Wilt u iets inbrengen voor een vergadering, meld het dan even bij een van de leden. Ook via de website zal de OR zich presenteren en u van alles op de hoogte proberen te houden.

Taakverdeling
Binnen de ouderraad hebben we werkgroepen gevormd. Samen met een of meerdere leerkrachten dragen zij zorg voor een bepaalde activiteit, zoals brigadieren, Sinterklaas, Kerstfeest, 15-minutengesprekken en schoolreisje/schoolfeestdag.