De medezeggenschapsraad

20 juni 2017
DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR)
Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad. Deze MR heeft het doel de belangen te behartigen van leerlingen, ouders en leerkrachten. In de MR zitten ouders en leerkrachten.

Waarover praat de medezeggenschapsraad?
In feite over alles wat met de school te maken heeft, zoals:
• de besteding van de gelden
• de vaststelling van vakanties en vrije dagen
• de manier waarop men ouders laat meehelpen bij het onderwijs en andere activiteiten
• het kiezen van lesmethoden

In het algemeen kijkt de MR kritisch naar het beleid dat de school voert. Bijvoorbeeld naar de invulling en uitvoering van het schoolplan, dat is het beleid van de school voor een periode van 4 jaar. Elk belangrijk besluit dat de directeur wil nemen, moet worden voorgelegd aan de MR. Op zijn beurt kan de MR elk standpunt dat hij heeft, kenbaar maken aan de directeur, of daar nu wel of niet om wordt gevraagd. Als de MR ongevraagd een voorstel doet, dan moet de directeur binnen drie maanden gemotiveerd schriftelijk reageren op dat voorstel.
De MR brengt tijdens de jaarvergadering van de ouderraad verslag uit van alles wat zij heeft gedaan. De raad zorgt ervoor dat iedereen daarvan kennis kan nemen. Vaak zal de raad ook tussentijds zijn achterban informeren via de nieuwsbrief en website van de school. Zo kunnen alle leerlingen, ouders en personeelsleden op de hoogte blijven van wat er speelt. In feite kan de MR dus zorgen voor een grote openheid binnen de school.

Wie neemt op school de beslissingen?
mijnplein bestuurt en controleert het algemene beleid op bovenschools niveau voor 22 scholen. mijnplein vraagt advies- en instemmingsrecht aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.
Het bestuursbeleid op schoolniveau is gemandateerd aan de directeur, die tevens is belast met de dagelijkse leiding van de school.
De directie maakt beleid. Beslissingen worden pas genomen na overleg met de MR. De argumenten van de MR wegen zwaar in het uiteindelijke besluit. Via de MR kunt u uw stem laten horen en rechtstreeks invloed uitoefenen!

Welke rechten heeft de medezeggenschapsraad?
De medezeggenschapsraad heeft twee soorten rechten: instemmingsrecht en adviesrecht.
Bij zeven categorieën van beslissingen die de directeur neemt, is instemming nodig van de hele MR.
Dergelijke beslissingen zijn onder andere:
• veranderingen van de onderwijskundige doelstelling van de school;
• vaststelling of wijziging van het schoolplan;
• vaststelling of wijziging van het beleid over de ondersteunende werkzaamheden van ouders;
• vaststelling of wijziging van het schoolreglement.

Adviesrecht heeft de hele MR bij achttien categorieën van beslissingen die de directeur van plan is te nemen. Daarbij valt te denken aan:
• verandering van de grondslag van de school;
• fusie met een andere school of scholen;
• beleid inzake aanstelling of ontslag van de schoolleiding;
• vaststelling van de vakanties en vrije dagen.

Wat doet de MR nog meer?
De MR biedt ouders de mogelijkheid mee te praten en mee te beslissen over de gang van zaken op school. Ouders kunnen invloed uitoefenen op de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs. De MR vind het daarom belangrijk om actief contact te hebben met ouders om zodoende te weten wat er leeft bij ouders en leerlingen.
Daarnaast kan de MR hulp bieden bij het bemiddelen in conflictsituaties.

Samenstelling MR
De raad bestaat uit drie ouders en drie personeelsleden. De verdeling tussen personeel en ouders in de MR is gelijk. De samenstelling van de medezeggenschapsraad, actuele informatie en de notulen van de vergaderingen kunt u terugvinden op onze website onder de knop “ouders”.
Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan contact op met één van onze leden of mail ons via MRBroekland@outlook.com. Wij staan open voor uw ideeën!